top of page
Female Lecturer

COM-FLY


 
הרצאות וסדנאות למנהלים ועובדים 

 

סדנאות והרצאות לארגונים, במטרה לייעל את תהליך קבלת ההחלטות, לייצר הנעה פנימית לפעולה והגברת ההתגייסות של העובדים למטרות הארגון.

קבלת החלטות טובות יותר, תקשורת פתוחה בין הדרגים השונים ומוטיבציה, לא רק מייצרות תרבות קבלת החלטות יעילה יותר אלא גם מובילות להתייעלות ארגונית, מגבירות את העמידה בנוהלים ומפחיתות בזבוז משאבים לתיקון תקלות ותשלום עיצומים. 

Image by Joao Cruz

הרצאות עיון 

קבלת החלטות, ניהול סיכונים המיתוסים שאנחנו מספרים לעצמנו 

הרצאות עיון ופנאי בדגש על הקשר בין מיתולוגיה למציאות. מבחר נושאים בתחום קבלת החלטות.

ההרצאות מיועדות לארגונים ולפרטיים, מבוססות על חכמת יוון העתיקה ומחקרים בתחום צייתנות, כלכלה התנהגותית ועוד.

White Bust
Conference

סדנאות וליווי ארגונים

תרבות רגולציה וקבלת החלטות אפקטיבית

הנעה והתגייסות למטרות הארגון

סדנאות והרצאות המבוססות על מודל תלת שלבי שלבי, במטרה לייעל את תהליך קבלת ההחלטות של העובדים והמנהלים בארגון. התהליך מתמקד בגורמי הנעה לקבלת החלטות, הבנת התשתית החוקית רגולטורית וקבלת כלים מתאימים לקבלת החלטות. 

Computer Sketch
עליי
Sign me up!
Typing on Computer

למידע נוסף, בנוגע לסדנאות וליווי ארגונים, בנושא קבלת החלטות אמיצות והגברת המוטיבציה והקשר לארגון, פנו אליי 

bottom of page